Atgal

Darbuotojų kursai

PATVIRTINTA
VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo
2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. VTA-38

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos (toliau – poliklinika) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas  reglamentuoja poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų bei administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, prioritetus, būdus,  prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarką ir kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimą.

 

II SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  TVARKA

 1. Poliklinikos vyriausiasis gydytojas, atsižvelgdamas į darbuotojų prašymus,  padalinių vadovų siūlymus, sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti  dalykinę kvalifikaciją.
 2. Poliklinikos darbuotojas, ketindamas dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas kreipiasi į poliklinikos vyriausiąjį gydytoją pateikdamas raštišką prašymą ir dokumentą, įrodantį apie vystantį kvalifikacijos renginį (programą, kvietimą ar pan.), jo vietą, laiką, trukmę, finansavimą.
 3. Darbuotojo išvykimas kelti kvalifikaciją suderinamas su tiesioginiu vadovu. Kai dirbama keliuose skyriuose, išvykimą į kvalifikacijos kėlimo renginį būtina suderinti su visų skyrių, kuriuose dirbama, vadovais, jei kvalifikacijos kėlimo renginiai vyksta darbo grafike nurodytu  darbo metu.
 4. Darbuotojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginio, gali vykdyti gerosios patirties sklaidą.
 5. Vyriausiais gydytojas ar padalinio vadovas gali rekomenduoti ar pasiūlyti darbuotojui (-ams) vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį, susijusį su jo atliekamomis funkcijomis ar įstaigos strateginiais tikslais.
 6. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui prioritetai:
  1. kvalifikacijos kėlimo renginiai, kurie susiję su tiesioginėmis darbuotojo funkcijomis;
  2.  atsižvelgiama, kiek valandų per metus dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
  3.  tobulinant kvalifikaciją nemokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
  4.  teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojo veiklą, pokyčiai;
  5. seminaro svarba, kokybė bei jo reikalingumas darbuotojo  siekiamiems tikslams ir kvalifikacijos tobulinimo sritims.

 

III SYRIUS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 1. Darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas:
  1.  Poliklinikos lėšomis;
  2. darbuotojų asmeninėmis lėšomis;
  3.  kitų šaltinių lėšomis.
 2. Darbuotojams paliekama darbo vieta kvalifikacijos kėlimo metu ir poliklinikos lėšomis apmokamos kelionės ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidos :
  1. gydytojams – 120 val. kas penkeri metai arba vidutiniškai po 24 val. per metus;
  2.  slaugos darbuotojams – 60 val. kas penkeri metai arba vidutiniškai 12 val. per metus;
  3.  administracijos specialistams – 40 valandų per 5 metus, vidutiniškai 8 val. per metus.
 3. Kvalifikacijos kėlimo užsienyje atveju išlaidos neapmokamos.
 4. Gydytojams, keliantiems kvalifikaciją licencijoms, kurių poreikis ypatingai didelis (svarbus) apmokamos kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus saugo darbuotojai.
 2. Už licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinančių dokumentų pateikimą atsakingi sveikatos priežiūros specialistai.
 3. Ši tvarka peržiūrima ir, jei reikia, keičiama pasikeitus teisės aktų reikalavimams, bet ne rečiau kaip kas penkerius metus. Už savalaikę jos peržiūrą atsakingas poliklinikos juristas.

___________________________________

Prašymo forma čia....

Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-14, 00:00:40